Van Vereniging naar Stichting

Van Vereniging naar Stichting
Op 4 december 2023 is in de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met het:


Voorstel tot omzetting van vereniging naar stichting

 
Inleidend
De vereniging Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek is in 2017 opgericht. De vereniging heeft als doel: het bevorderen van een bloeiende en adaptieve logistiek sector in de regio Achterhoek en Liemers, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het versterken van innovatie en duurzaamheid, de arbeidsmarkt , de fysieke bedrijfsomgeving en markt- en bedrijfsontwikkeling middels het bevorderen en faciliteren van samenwerking tussen verladers, vervoerders, logistiek dienstverleners, overheden en kennisinstellingen. (statuten Vereniging LILA)De vereniging is ondernemergedreven; zij anticipeert op vragen van ondernemer, en initieert projecten rondom vraagstukken. Om grotere slagkracht te bereiken, is in 2019 overgegaan tot nauwe samenwerking met logistieke hotspots Nijmegen en Rivierenland, en is Logistics Valley opgericht.

Huidige situatie
De ontwikkelingen in de sector en de vragen vanuit de overheid, hebben de vereniging van sec ondernemergedreven, geleid naar een verbreding van de werkzaamheden voor de hele sector. Werkend vanuit de missie ‘Inspire the market to move forward’, nemen we ondernemers mee in het nu, morgen en overmorgen: de toekomstbestendige sector. Hierbij o.a. denkend aan de CRSD-wetgeving of het meedenken bij het Knooppuntenplan Gelderse Corridor.   Samen met de collega hotspots werken we aan vier kernkwadranten;  innovatie en duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs, ruimte en de toekomstbestendige sector. Gelijkend met hetgeen in 2017 is benoemd.

Het ambitieniveau van Logistics Valley Liemers Achterhoek is om meer bedrijven te bedienen, de sector in onze regio beter onder de aandacht te brengen en een grote community te bouwen waarmee grotere slagkracht wordt gerealiseerd. Deze ambitie- en de verbreding van (project)werkzaamheden, maken dat de huidige verenigingsstructuur niet goed meer bij ons aansluit.

Toekomst
Om ons ambitieniveau te halen, is het voorstel de vereniging Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek om te zetten naar een stichting waarbij het verenigingsbestuur haar taak binnen het stichtingsbestuur zal voortzetten. Het stichtingsmodel is afgekeken van de hotspots Nijmegen en Rivierenland.  Daar hebben zij grote communities gevormd van ondernemers, waarmee zij samenwerken in een partnermodel. De hotspots gebruiken dit partnermodel voor binding, met een kleine vergoeding voor de operationele kosten. Met deze laagdrempelige vergoeding faciliteren ondernemers de hotspot in hun werkzaamheden, en kunnen zij deelnemen aan activiteiten en projecten.
 
Het is onze inzet om te komen tot 100 partners in Achterhoek en Liemers, die van toegevoegde waarde zijn aan het netwerk. Hierbij houden wij vast aan de doelgroep logistiek ondernemers, vervoerders en verladers.  Door te kiezen voor een stichtingsvorm vervalt het huidige contributiestelsel waarbij de hoogte afhankelijk is van de grootte van de onderneming. Naast kostenbesparing voor de huidige leden, zal het drempelverlagend werken voor aspirant-partners. Een groter en breder netwerk versterkt de slagkracht, en stimuleert de samenwerking .