Logistiek grootste banenmotor West Betuwe

Logistiek grootste banenmotor West Betuwe
Concentreer je bij het economische beleid van de gemeente op de belangrijkste werkgevers in de gemeente West Betuwe: logistiek en fruitteelt. 
 Dat is in een notendop het advies van de nauw betrokken sectoren.
Namens Logistics Valley Rivierenland was Frank Engelbart daar in de eerste week van januari pleitbezorger voor, namens Fruitmasters directeur Kees de Kat en namens de agrarische scholen-koepel Helicon Marijke Hulsbergen. De gemeenteraad besprak de economische stand van zaken en de toekomt van bedrijvingheid in West Betuwe. De sectoren logistiek en fruitteelt gaven toelichting.
Onderlegger was het rapport van het bureau Buck International, dat de economie van de relatief nieuwe gemeente onderzocht. Het werd gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur en in de eerste week van januari gepresenteerd aan de raadsleden. Vervoer, opslag en land- en tuinbouw zijn goed voor een kwart van alle banen in de gemeente. De logistiek is vooral nationaal georienteerd, met een accent op winkelbevoorrading, de transportbedrijven werken internationaal, met namen als Dijktrans en Hartog&Bikker. De regio Rivierenland bekleedt de zevende plaats op de nationale lijst van logistieke hotspots. In de gemeente is bijna de helft van de bedrijvigheid op de 161 hectare bedrijventerrein rond de kern Geldermalsen geconcentreerd. Vuren en Waardenburg komen daar achteraan.
De sector logistiek en groothandel telt 4750 banen fulltime banen, ruim de 38 procent. van het totaal. De bedrijvigheid in West Betuwe heeft de wind mee, ondanks de problemen op tal van terreinen die de corona-pandemie met zich meebrengt, zo blijkt uit het rapport. Echter, de uitgifte van grond kan een probleem gaan vormen, er is nog ongeveer 4 hectare uit te geven. Op Hondsgemet Noord ligt nog 26 hectare, reden waarom het gemeentebestuur daar nu over nadenkt. Voorwaarde is wel, dat er een goede verkeersafwikkeling mogelijk wordt. Alleen al voor de pendel naar de bedrijven zou dat nodig zijn, tweederde van de werknemers komt van buiten West Betuwe, vooral uit Tiel.
Het gaat, ook in coronatijd, goed met de West Betuwse economie, zo bleek uit de toelichting van Buck.  De vraag is dus, of de gemeente zich in haar economisch beleid moet blijven richten op verder ontwikkelen van logistiek en tuinbouw, of ook naar diversificatie moet kijken. Fruitmasters en Logistics Valley Rivierenland kiezen voor het eerste.
Diversificatie i mogelijk door bijvoorbeeld meer ICT an te trekken. Dat kan onder meer door logistiek en fruitteelt meer van die kennis en kunde gebruik te laten maken. Fruitmasters is intussen samen met Helicon bezig een HBO-opleiding naar Geldermalsen te halen. 
De gemeenteraad wil nog dit jaar zijn keuzes bekend maken.
Zie de presentatie van Buck hier